česky english

Mezinárodní projekty

Studijní cesta srbských starostů do České republiky

Stát: Srbsko
Nositel projektu: Stalna konferencija gradova i opština
Období realizace: červen 2015
Místo konání: Praha a Plzeň, Česká republika
Účastníci: 5 starostů / primátorů srbských měst, 3 představitelé Stalna konferencija gradova i opština

MEPCO ve spolupráci se srbským svazem měst a obcí (Stalna konferencija gradova i opština) zorganizovalo 4denní studijní cestu starostů a primátorů srbských měst do České republiky, která byla zaměřena na přípravu místních samospráv na vstup do Evropské unie. Důvodem realizace této cesty byla skutečnost, že Srbsko je oficiální kandidátem pro vstup do Evropské unie.

Účastníci studijní cesty absolvovali přednášky zaměřené na sdílení znalostí a dobré praxe v následujících oblastech:

 • Systém místní samosprávy v České republice;
 • Role místní vládyv procesu vyjednánívání o vstupu do EU;
 • Dopad procesu přistoupení k EU na místní samosprávy;
 • Pomoc obcím v procesu integrace do EU;
 • Zvyšování informovanosti občanů o tématech EU;
 • Příprava místních samospráv na čerpání finančních prostředků z EU;
 • Meziobecní spolupráce;
 • Lobbování na úrovni EU jménem místních samospráv.

Přednášejícími byli odborníci ze společnosti MEPCO, s. r. o., z Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, Ministerstva vnitra, Evropského domu a zástupci Statutárního města Plzně.

V rámci studijní cesty byla realizována návštěva statutárního města Plzeň. Cílem byla výměna zkušeností v oblasti čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Přínos setkání srbské delegace se zástupci českých organizací a samospráv lze mj. spatřit i ve vzniku nové sítě pro potenciální spolupráci mezi Českou republikou a srbskými obcemi.

 

Model k redukci korupce na místní úrovni

Stát: Bulharsko
Nositel projektu: Riskmonitor
Zdroj financí: ISEC – Prevention of and Fight against Crime, European Commission, DG Home affaires
Období realizace: květen 2013–duben 2015

MEPCO v rámci projektu zorganizovalo 3denní studijní cestu zástupců města Sofie do České republiky. Tématem stáže byl boj proti korupci na různých úrovních veřejné správy, s důrazem na úroveň místních samospráv. Delegace tak navštívila Ministerstvo pro místní rozvoj, kde se věnovala především tématu zadávání veřejných zakázek, a Magistrát města Liberec, kde se seznámila s konkrétními opatřeními v boji s korupcí na místní úrovni. Účastníci se rovněž sešli se zástupci Úřadu vlády ČR, který má boj proti korupci v gesci, či se zástupci neziskových organizací.

MEPCO se rovněž podílelo na vypracování systému indikátorů k internímu monitoringu ve vztahu k protikorupčním aktivitám úřadu. Na jejich základě byla zpracována modelová roční monitorovací zpráva. Současně MEPCO spolupracovalo na přípravě protikorupční strategie pro město Sofii.

 

RegPol2 – Socio-ekonomické a politické rekace na regionální polarizaci ve střední a východní Evropě

Stát: Německo a další země ze střední, východní i severní Evropy
Nositel projektu: Liebniz-Institut fur Landerkunde EV
Zdroj financí: 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Lidé, akce Marie Curie, Research Executive Agency
Období realizace: leden 2014–prosinec 2017

MEPCO je partnerem v mezinárodním vědecko-výzkumném projektu RegPol2 (Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe) financovaného ze 7. Rámcového programu a spadajícího do kategorie projektů označovaných jako ITN (Initial Training Networks), jejichž hlavním úkolem je pomoci začínajícím výzkumníkům a podpořit je na začátku jejich vědecké dráhy.

Mezi další členy konsorcia patří jak soukromé firmy působící v oblasti regionálního rozvoje (případně statistické analýzy dat a sociálního podnikání), tak vysoké školy a vědecko-výzkumné organizace ze sedmi zemí (Česko, Slovensko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Estonsko, Finsko).

Hlavním úkolem MEPCO je poskytnout odbornou přípravu několika výzkumníkům a to především k tématu regionální politiky a jejího vývoje. MEPCO je rovněž v rámci projektového konsorcia zodpovědné za část projektu spojenou s diseminačními aktivitami, tj. za zpracování diseminační strategie projektu a zajištění její implementace, či za management kvality výstupů a procesů probíhajících v rámci projektu.

Více na  http://www.regpol2.eu/

 

Podpora rozvojových oddělení městských částí a města Sarajeva

Stát: Bosna a Hercegovina
Klient: Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, s.p.o.
Zdroj financí: Vláda ČR – státní rozpočet ČR (prostřednictvím České rozvojové agentury)
Období realizace: červenec 2014–říjen 2016

Projekt je zaměřen na podporu města Sarajeva a jeho čtyř městských částí (Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo) v oblasti čerpání prostředků především z předvstupních fondů EU (IPA fondy) a dalších dostupných národních a mezinárodních fondů. Projekt vychází ze skutečnosti, že se městské části, stejně jako město Sarajevo, potýkají s nedostatkem dobře vyškoleného personálu, který by byl schopen připravit úspěšnou projektovou žádost a získat tak nutné finanční prostředky. Podpora tak směřuje zejména k propojení teoretických znalostí získaných v rámci školení s praktickou přípravou konkrétních projektových námětů, které jsou s podporou expertů z ČR rozpracovávány do projektových žádostí předkládaných do vhodných dotačních programů, evropských i jiných.

Role MEPCO v tomto mezinárodním projektu spočívá v lektorování na místě, v následné průběžné konzultační činnosti a metodickém vedení při přípravě projektových žádostí. MEPCO se rovněž podílí na administraci projektu a organizačním zajištění plánovaných aktivit.

Transfer českých zkušeností v oblasti meziobecní spolupráce

Stát: Moldavsko
Klient: UNDP Moldova
Zdroj financí: UNDP Moldova
Období realizace: listopad 2013

MEPCO zorganizovalo týdenní studijní stáž pro starosty z moldavských měst. Tématem stáže bylo představit zástupcům samospráv a moldavského úřadu vlády principy a praktické fungování meziobecní spolupráce v České Republice.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Delegace navštívila postupně Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra, jehož úředníci seznámili účastníky stáže s možnými formami meziobecní spolupráce a jejich zakotvením v české legislativě. Jedno odpoledne strávili starostové také na Svazu měst a obcí, kde je přivítal ředitel nového projektu Podpora meziobecní spolupráce Jaromír Jech. Zástupci odborného týmu jim popsali cíle projektu a jeho metodologii. V průběhu dvou dnů pak skupina starostů navštívila tři dobrovolné svazky obcí ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Během těchto návštěv jim zástupci svazků popsali strukturu, financování a náplň činnosti svých seskupení.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Sociálně odpovědné municipality (2020)

Stát: Česká republika, Rakousko, Polsko, Nizozemsko
Klient: MPSV
Zdroj financí: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Období realizace: prosinec 2012-listopad 2014
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00360
Projekt Sociálně odpovědné municipality (2020) vychází z potřeby českých měst a obcí naléhavě řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a její dopady. Do projektu je zapojeno 10 měst z Ústeckého (Rumburk, Děčín, Trmice, Obrnice, Kadaň, Vejprty), Moravskoslezského (Bruntál, Havířov, Frýdek-Místek) a Středočeského kraje (Kutná Hora), kde se uvedený problém projevuje nejpalčivěji. – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt Sociálně odpovědné municipality (2020) vychází z potřeby českých měst a obcí naléhavě řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a její dopady. Do projektu je zapojeno 10 měst z Ústeckého (Rumburk, Děčín, Trmice, Obrnice, Kadaň, Vejprty), Moravskoslezského (Bruntál, Havířov, Frýdek-Místek) a Středočeského kraje (Kutná Hora), kde se uvedený problém projevuje nejpalčivěji. Cílem projektu je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

Více informací k projektu lze nalézt na webové stránce: www.socialnimesta2020.cz.

Přenos českých znalostí v oblasti podpory sdruženích místních samospráv v Makedonii, Moldavsku a Kosovu vedoucí k posílení kapacit politické obhajoby na zlepšení/zavedení daňových pobídek pro energeticky účinná opatření veřejných škol

Stát: Makedonie, Kosovo, Moldavsko
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Czech Trust Fund
Období realizace: říjen 2012 – červenec 2013

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout znalosti a doporučení v oblasti zavádění efektivních finančních pobídek k podpoře implementace energeticky účinných opatření ve veřejných školách v cílových zemích. Hlavním projektovým partnerem na přijímací straně byla Síť asociací místních samospráv v jihovýchodní Evropě (NALAS).

Projekt měl několik hlavních aktivit:

 • vytvoření hodnotící zprávy
 • sběr dat, tvorba databáze a indikátorů
 • analýza dat
 • realizace studijní cesty pro zástupce místních samospráv z cílových zemí do České republiky
 • vytvoření závěrečné studie (policy study)
 • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
 • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
  • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
  • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
  • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
  • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
  • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
   • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
   • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
   • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
   • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
   • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
    • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
    • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
    • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
    • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
    • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
     • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
     • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
     • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
     • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
     • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
      • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
      • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
      • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
      • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
      • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
       • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
       • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
       • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
       • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
       • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
        • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
        • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
        • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
        • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
        • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
         • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
         • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
         • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
         • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
         • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
          • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
          • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
          • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
          • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
          • – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf
Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Sociálně odpovědné municipality (2020)

 

Projekt Sociálně odpovědné municipality (2020) vychází z potřeby českých měst a obcí naléhavě řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a její dopady. Do projektu je zapojeno 10 měst z Ústeckého (Rumburk, Děčín, Trmice, Obrnice, Kadaň, Vejprty), Moravskoslezského (Bruntál, Havířov, Frýdek-Místek) a Středočeského kraje (Kutná Hora), kde se uvedený problém projevuje nejpalčivěji.

Průměrná míra nezaměstnanosti se v dubnu 2012 ve vybraných municipalitách pohybovala v rozmezí 12-17 %, hodnoty pro vyloučené lokality vykazovaly míru 85-95 %. Tato situace má mnoho příčin, ale nejčastěji se jedná o nedostatek vhodných pracovních příležitostí v obci a okolí na straně jedné a nepřipravenost nezaměstnaných ke vstupu na trh práce na straně druhé.

Jedním z řešení jsou tzv. mezistupně v systému prostupného zaměstnávání, které představují přechod mezi přímo dotovanými pracovními místy a volným trhem práce a jsou účinným a v zahraničí ověřeným nástrojem v boji proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení.

Na tyto potřeby českých měst reaguje tento projekt. Jeho cílem je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

Zapojená města a obce
View Sociálně odpovědné municipality (2020) in a larger map

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00360.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Jeho cílem je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Jeho cílem je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Jeho cílem je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Jeho cílem je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Jeho cílem je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt má čtyři hlavní záměry:

 • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
 • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
 • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
 • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

– See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přenos českých znalostí na místní samosprávy v Gruzii v oblasti rozvoje měst, strategického plánování, nakládání s odpady a zapojení občanů do místní samosporávy

Stát: Gruzie
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Czech Trust Fund
Období realizace: říjen 2012 – březen 2013

Cílem projektu bylo posílit institucionální a organizační kapacitu centrální vlády (zejména parlamentu a Ministerstva pro místní rozvoj a infrastrukturu) a místních samospráv, aby byly lépe schopné implementovat decentralizační reformy v Gruzii. Tematicky se projekt zaměřil na městský rozvoj, odpadové hospodářství na místní úrovni a zapojování veřejnosti.

Součástí projektu byla zjišťovací mise a navazující situační zpráva, na kterou navazovalo 3denní školení zástupců státní správy a místních samospráv. Výstupem projektu byla sada doporučení k jednotlivým oblastem. Závěrečnou zprávu je možné stáhnout zde.

Municipální Benchmarking – nakládání s odpady a s odpadními vodami v Srbsku

Stát: Srbsko
Klient: GIZ
Zdroj financí: GIZ
Poměr z celku: 50%
Období realizace: červenec 2012 – prosinec 2012

Cílem benchmarkingového projektu bylo vytvoření komunikační a znalostní platformy měst, která přispěje ke zlepšení nakládání s odpady a nakládání s odpadními vodami v Srbsku. Realizací projektu prostřednictvím využití metody benchmarkingu došlo ke zmapování situace ve zkoumaných oblastech, identifikaci silných a slabých stránek, porovnání výsledků mezi obcemi a formulaci konkrétních závěrů. Výstupem projektu byly webová aplikace, souhrnné srovnávací zprávy a individuální zprávy pro každého účastníka, které obsahovaly porovnání situace s ostatními srovnatelnými městy a individuální doporučení. Prostřednictvím platformy pak došlo k šíření dobrých praxí. Do projektu bylo zapojeno celkem 15 srbských obcí. Projekt byl realizován v rámci velkého projektu IMPACT – Municipal Waste and Waste water management.

Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14

Stát: Česká republika, Španělsko, Nizozemsko
Realizátor projektu: Městská část Praha 14
Zdroj financí: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Období realizace: duben 2012 – březen 2014
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00083

Tento mezinárodní projekt je zaměřen na výměnu dobré praxe při práci s romskou komunitou na místní úrovni. V jeho rámci využije MČ Praha 14 spolupráce se zahraničními partnery, kteří podobnou problematiku řeší v posledních letech s úspěchem. Město Madrid jako zahraniční partner reprezentuje příspěvková organizace IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social). Z této spolupráce vzejdou dvě zahraniční stáže pro zástupce primární cílové skupiny, což jsou představitelé a zaměstnanci ÚMČ Praha 14, představitelé jiných městských částí a další partneři ze sociální oblasti. Program bude zaměřen na strategické plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Prioritně budou aktivity zaměřeny na zaměstnanost, bydlení, sociální péči a komunikaci s veřejností.

Druhý zahraniční partner projektu, město Veldhoven se bude jako partner podílet na dalších dvou zahraničních stážích pro primární cílové skupiny. Program těchto studijních cest bude opět zaměřen na získání informací o problematice strategického plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit.

Výstupem projektu bude sborník dobrých praxí a aktualizovaný Komunitních plán sociálních služeb MČ Praha 14.

Více informací o projektu lze nalézt na webových stránkách www.romplan.cz.

Roma Platform – Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Stát: Česká republika, Nizozemsko, Belgie
Realizátor projektu: Statutární město Karviná
Zdroj financí: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Období realizace: duben 2012 – březen 2014
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00042

Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná vznikl v úzké spolupráce Statutárního města Karviná a společností MEPCO. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zahraničními partnery projektu jsou města Nieuwegein (Nizozemí) a město Diest (Belgie). Český partner společnost MEPCO vykonává aktivity spojené zejména s koordinací mezinárodních aktivit.

Hlavním cílem projektu je vybudovat tematickou síť, která umožní výměnu dobrých praxí a zkušeností od vyspělých zahraničních partnerů. Obsahově jsou aktivity zaměřeny na práci s obyvateli sociálně vyloučených romských lokalit. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:

 1. příklady sociálního podnikání a další nástroje privátního sektoru ke zvyšování zaměstnanosti
 2. poradenská práce s uchazeči o zaměstnání a příprava specifických programů
 3. řešení problematiky kvality a dostupnosti bydlení

V rámci klíčových aktivit projektu bude zorganizováno úvodní setkání, 4 zahraniční studijní cesty, 4 workshopy a závěrečná mezinárodní konference. Dále bude v rámci projektu vytvořena webová aplikace a sborník příkladů dobré praxe.

Více informací o projektu lze nalézt na webových stránkách http://www.romaplatform.cz

Přenos českých zkušeností směřující k posílení “Congress of Local Authorities” v Moldavsku

Stát: Moldavsko
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Czech Trust Fund
Poměr z celku: 100%
Období realizace: listopad 2011 – březen 2012

Projekt se zaměřoval na posílení institucionální, funkční a organizační kapacity Asociace moldavských samospráv (CALM). Jeho cílem bylo přispět k tomu, aby se CALM stal efektivně fungujícím a rovnocenným partnerem v průběhu decentralizační reformy v Moldavsku s pomocí přenosu české zkušenosti v oblasti místní samosprávy.

Součástí projektu byly 3 workshopy v Moldavsku a studijní cesta do České republiky. Jednotlivé workshopy se zaměřovaly na strukturu organizace, právní otázky fungování, financování, lobby a marketing aj. Během studijní cesty zástupci CALM a moldavských měst navštívili řadu institucí v ČR (ministersvtva, samosprávy, Svaz měst a obcí ČR aj.) Výstupem projektu byla sada doporučení pro další činnost CALM.

Analýza sítí a potenciálů Kraje Vysočina

Stát: Česká republika, Rakousko
Klient: Kraj Vysočina
Zdroj financí: OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko
Poměr z celku: 100%
Období realizace: červenec 2011 – prosinec 2013

Projekt Analýza sítí a potenciálů Kraje Vysočina v sobě zahrnuje tři fáze zpracování. V rámci první fáze – analýza sítí – budou identifikovány sítě přeshraničního charakteru v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku, které realizují aktivity trvalejšího charakteru (např. v oblasti hospodářství, pracovního trhu, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, kultury apod.). Následně bude proveden jejich kvalitativní průzkum formou dotazníkového šetření a zpracována analýza v českém a německém jazyce. Druhá fáze – analýza potenciálů – bude vycházet ze zjištění v první fázi a v jejím rámci bude zpracována SWOT analýza přeshraniční spolupráce v regionu a budou navrženy strategické zásady a klíčové projekty přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020. Třetí fáze představuje zpracování závěrečné zprávy a sjednocení výsledků práce s ostatními zhotoviteli z Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje.

Re-Turn – Regions benefitting from returning migrants – mezinárodní projekt

Stát: Česká republika, Střední Evropa
Klient: Rekvalifikační a informační centrum Most
Zdroj financí: OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE)
Poměr z celku: 1%
Období realizace: květen 2011 – duben 2014

Projekt Re-Turn má dva hlavní cíle. Na jedné straně se snaží vyhledat a přilákat zpět ty migranty, kteří odešli z chudších regionů do bohatších evropských zemí za prací. Na druhé straně je jeho cílem využít potenciál a nové dovednosti již navrátivších se migrantů k rozvoji jejich domovských regionů. V průběhu projektu budou nejprve zmapovány migrační toky ve střední Evropě a bude vytvořena internetová platforma s vizualizacemi těchto trendů. Následně budou vyvinuty a otestovány nástroje a služby usnadňující integraci navrátivších se migrantů (one-stop-shop, rekvalifikační kurzy aj.) a na závěr bude zpracována nadnárodní strategie a přijat společný akční plán, který usnadní implementaci nástrojů vyvinutých v předchozích fázích projektu. MEPCO v tomto projektu poskytuje poradenství v oblasti projektového managementu jednomu z českých partnerů.

Podpora partnerství měst národními sdruženími místních samospráv ze Slovenské a České republiky

Stát: Česká republika
Klient: SMO ČR
Zdroj financí: Evropa pro občany
Poměr z celku: 5%
Období realizace: únor 2011 – duben 2012

Projekt je zaměřen na podporu vytváření a udržování mezinárodní spolupráce českých a slovenských měst a obcí. MEPCO v rámci projektu vypracuje a následně vyhodnotí komplexní dotazník, který bude rozeslán českým městům a obcím. Dotazník se tematicky zaměří na geografické i obsahové oblasti mezinárodní spolupráce českých měst a obcí, na její financování, přínosy a překážky, vývoj v budoucnu a na další oblasti. Součástí projektu je také zpracování brožury dobrých praxí, vytvoření webové stránky, aktualizace databáze fungujících partnerství a zlepšení služeb pro česká města a obce v oblasti mezinárodní spolupráce.

Studijní stáž zaměřená na přenos znalostí a zkušeností z České republiky v oblasti sběru dat na místní úrovni

Stát: Česká republika, Rumunsko
Klient: TeamNet International
Zdroj financí: Evropský sociální fond
Poměr z celku: 100%
Období realizace: únor 2011

V rámci většího projektu spolufinancovaného rumunskou vládou a ESF zorganizovalo MEPCO 5denní studijní stáž pro 13 vedoucích pracovních z rumunského ministerstva vnitra a financí a zástupců místní samosprávy. Studijní stáž byla zaměřena na představení konceptu e-government a sběru finančních a jiných dat na místní úrovni a jejich zpracování. Účastníci měli možnost diskutovat se svými protějšky, vyslechnout množství odborných prezentací a seznámit se uplatněním teoretických konceptů v praxi.

Seminář Integrace romské menšiny na místní úrovni: příklady dobré praxe nizozemských a českých municipalit

Stát: Česká republika
Klient: Velvyslanectví nizozemského království
Zdroj financí: VNG International
Poměr z celku: 100%
Období realizace: prosinec 2010

Cílem semináře bylo setkání tří desítek zástupců českých municipalit s desetičlennou nizozemskou delegací, prezentace dobré praxe v dané oblasti a zjišťování možností pro vzájemnou budoucí spolupráci. Součástí semináře byly také tři pracovní skupiny zaměřené na oblasti školní docházky, zaměstnanosti a vztahy s médii.

Rozvoj tematických sítí na trhu práce v Ústeckém kraji

Stát: Česká republika, Nizozemsko, Velká Británie
Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zdroj financí: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Poměr z celku: 22%
Období realizace: říjen 2010 – září 2012

Cílem projektu je vybudovat regionální tématickou síť s národním i mezinárodním přesahem, která prostřednictvím výměny zkušeností se zahraničními partnery vytvoří sborník procesních inovací v následujících oblastech: poradenská práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání, příprava programů pro cílovou skupinu, spolupráce při řešení postavení cílových skupin na trhu práce a úlohy místní samosprávy při tvorbě koordinovaných programů a procesů pro cílové skupiny. Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci úřadů práce, městských úřadů a magistrátů a NNO – tedy poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji. Sekundární cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Studijní cesta zaměřená na přenos českých znalostí a expertízy v oblasti dobrého vládnutí na místní úrovni na územích postižených černobylskou katastrofou – Ukrajina, Bělorusko a Rusko

Stát: Česká republika, Ukrajina, Bělorusko, Rusko
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Czech Trust Fund
Poměr z celku: 100%
Hodnota projektu: 32 000 USD

Cílem tohoto projektu bylo podpořit zodpovědnou a transparentní místní samosprávu v černobylské oblasti na území Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny skrze rozvoj kapacity a transferu českých znalostí. Především se jednalo o zvýšení efektivity manažerských schopností a vedení ve vztahu k místnímu rozvoji a zapojení občanů. MEPCO zorganizovalo šestidenní studijní cestu s návštěvou relevantních ministerstev, jedné regionální municipality a dalších národních, regionálních a lokálních aktérů.

Studijní cesta zaměřená na zvyšování zodpovědnosti a transparentnosti na municipální úrovni v Černé Hoře

Stát: Česká republika, Černá Hora
Klient: VNG International
Zdroj financí: MATRA
Poměr z celku: 100%
Období realizace: červenec 2010

Tato studijní cesta přispěla k podpoře transparentnosti na lokální úrovni v Černé Hoře. Zástupci municipalit a NNO z Černé Hory navštívili několik českých organizací (Ministerstvo vnitra, Transparency International, atd.), aby získali znalosti z první ruky o situaci v této oblasti v České republice a jejím dalším vývoji.

Přenos českých zkušeností a znalostí v oblasti dobrého místního vládnutí za účelem posílení efektivity a demokratičnosti obecních zastupitelstev v Černé Hoře

Stát: Česká republika, Černá Hora
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Český svěřenecký fond
Poměr z celku: 100%
Období realizace: květen 2010 – březen 2011

Cílem 11měsíčního projektu bylo posílení efektivity, demokratického fungování a aktivní role černohorských zastupitelstev prostřednictvím přenesení dobré praxe z České republiky v oblasti místní samosprávy. V rámci projektu proběhly následující aktivity: zhodnocení služeb poskytovaných zastupitelstvům, identifikace relevantních zahraničních zkušeností, vytvoření sady školicích modulů, organizace školení a seminářů, organizace dvou studijních cest do ČR pro černohorské starosty a tajemníky městských úřadů, zmapování materiálových potřeb zastupitelstev a zpracování závěrečné zprávy.

Zlepšování komunikace v regionech Arménie

Stát: Česká republika
Klient: VNG International
Zdroj financí: Matra
Poměr z celku: 100%
Období realizace: březen 2009 – leden 2011

MEPCO se spolupodílí na dalším z mezinárodních projektů se zaměřením na zlepšení lokální samosprávy v regionech Arménie, a to pomocí zlepšení komunikace a spolupráce mezi místními samosprávami, médii a obyvateli měst. Tento komplexní projekt zahrnuje mezi jinými aktivitami také trénink arménských expertů na komunikaci, vytvoření odpovídajících manuálů a metodik, školení představitelů samospráv, organizaci seminářů, jako i realizaci školení pro představitelé médií. M EPCO v rámci projektu mimo jiné take poskytuje relevantní a zkušené experty, kteří přenášejí příklady dobré praxe z České republiky do Arménie.

ET-struct – Economic Educational Territorial Structure – mezinárodní projekt

Stát: Česká republika
Klient: Město Hranice, SPŠ Hranice
Zdroj financí: OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE)
Poměr z celku: 1,2%
Období realizace: leden 2010 – duben 2013

Projekt vytváří nástroje k propojení nabídky a poptávky na trhu práce na Olomoucku, zajišťuje adaptabilitu vzdělávacích programů a zvyšuje povědomí soukromého sektoru o lidském kapitálu v regionu. Jedním z cílů je zintenzivnění spolupráce mezi soukromým sektorem, místními a regionálními samosprávami a vzdělávacími institucemi. V tomto projektu MEPCO zvítězilo ve výběrovém řízení na zajištění projektového managementu pro město Hranice.

CEBBIS – Central European Branch Based Innovation Support – mezinárodní projekt

Stát: Česká republika
Klient: Centrum pro spolupráci s průmyslem, ČVUT v Praze
Zdroj financí: OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE)
Poměr z celku: 2,5%
Období realizace: červen 2010 – prosinec 2012

Projekt vytváří platformu pro středoevropský transfer technologií v oblasti využití alternativních energetických zdrojů za využití ICT. Zároveň zintenzivňuje spolupráci mezi vědou, inovačními firmami a veřejnou správou. Vedoucím partnerem je AREA Science Park Trieste a českým partnerem je Centrum pro spolupráci s průmyslem (ČVUT). MEPCO poskytuje projektové řízení v mezinárodním prostředí projektu.

Studijní cesta – Uzbekistán

Stát: Česká republika, Uzbekistan
Klient: VNG International
Zdroj financí: Enhancement of Living Standards in Ferghana Valley Area Based Development Programme, UNDP
Poměr z celku: 100%
Období realizace: duben 2010 – květen 2010

Hlavním cílem studijní cesty bylo zvýšení povědomí o důležité úloze místní správy pro podporu rozvoje venkova. MEPCO zorganizovalo 10-denní studijní cestu do České republiky pro různé aktéry místního rozvoje na národní, regionální a místní úrovni.

Podpora rozvoje místní samosprávy v Bělorusku

Stát: Česká republika, Bělorusko
Klient: VNG International
Zdroj financí: Matra Social Transformation Programme
Poměr z celku: 100%
Období realizace: 2009 – 2011

MEPCO působí v tomto komplexním projektu zaměřeném na podporu místní samosprávy a ostatních relevantních aktérů v Bělorusku jako hlavní implementační partner. Kromě poskytnutí expertů a trenérů pro projektové aktivity implementované v Bělorusku (semináře, tréninky, konzultace), MEPCO také odpovídá za organizaci studijní cesty a několika internshipů v České republice.

Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů místních samospráv

Stát: Česká republika
Klient: SMO ČR, partnerem KS, VCVS ČR
Zdroj financí: FM EHP Norska
Poměr z celku: 100%
Období realizace: březen 2009 – srpen 2010

Cílem projektu je vytvoření a následné pilotní ověření metodiky pro vzdělávání nově zvolených zastupitelů místních samospráv v ČR a příprava skupiny nových lektorů vybraných z řad bývalých nebo stávajících představitelů samospráv. Projekt je realizován společně s norskou asociací měst a regionů KS a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o.p.s. Společnost MEPCO, s.r.o. e podílí na tvorbě vzdělávací metodiky a na řízení projektu. Projekt vytvoří platformu pro rozvoj souhrnného tréninkového programu pro místní zastupitele v České republice. MEPCO odpovídá za projektové řízení, organizaci studijní cesty do Norska a metodologii rozvoje.

Komunální program na podporu severovýchodního Srbska

Stát: Česká republika, Srbsko
Klient: European Agency for reconstruction
Zdroj financí: European Agency for reconstruction
Poměr z celku: 3%
Období realizace: červen 2007 – červen 2010

Tento projekt je financovaný z EU, realizován Evropskou agenturou pro obnovu. Projekt byl zahájen v červnu 2007 a je prováděn v 30 obcích v pěti okresech v severovýchodním Srbsku: Severní, Jižní a Střední Banat, Okres Branicevski a Podunavski. Realizace projektu je uskutečňována v konsorciu, kde je společnost MEPCO, s.r.o. členem. Hlavním cílem projektu je zlepšení místní správy 30 obcí ze severovýchodního Srbska, která zahrnuje podporu ko-koordinace s vnitrostátními orgány, získání dostatečných zdrojů k vývoji místní samosprávy, podpora zavedení účinného horizontálního propojení mezi místní samosprávou, podnikatelskou sférou, nevládním sektorem a obchodními společnostmi, zároveň podpoření sociálně-ekonomické soudržnosti mezi místními komunitami, zvýšení kapacity regionálních rozvojových agentur a příprava realizací prioritních projektů v oblasti infrastruktury.

Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova

Stát: Česká republika, Kosovo
Klient: Město Pardubice
Zdroj financí: MZV ČR / Zahraniční rozvojová spolupráce
Poměr z celku: 20%
Období realizace: listopad 2008 – prosinec 2009

Twinningový projekt měst Pardubice a Gjakova posílil odborné kapacity kosovského města v oblasti strategického plánování a jeho schopnost komunikovat se zahraničními investory coby nástrojem pro místní ekonomický rozvoj. MEPCO se podílelo na řízení projektu, organizaci studijní cesty odpovědných zástupců města Gjakova i dílčích odborných konzultačních pracích v oblasti místního ekonomického rozvoje.

Propojení nástrojů a politiky místního plánovaní a rozvoje mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou

Stát: Česká republika, Bosna a Hercegovina
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Czech Trust Fund
Poměr z celku: 100%
Období realizace: září 2008 – listopad 2009

Projekt poskytl politikům, místním odborníkům, sociálně-ekonomickým partnerům a obcím z Bosny a ercegoviny praktické znalosti a zkušenosti a úspěšné modely pro integrované plánování měst. MEPCO připravilo manuál pro standardizovanou metodologii místního plánování rozvoje a zorganizovalo dvě studijní cesty do České republiky. Tato iniciativa přispěla k úsilí ILDP pro vypracování a úspěšné uplatnění metodik pro místní rozvoj v praxi pro Bosnu a Hercegovinu.

ENPIRE – Energetické a územní plánování v restrukturalizovaných oblastech

Stát: Česká republika
Klient: W/E Consultants Sustainable Building
Zdroj financí: Intelligent Energy Europe
Poměr z celku: 5%
Období realizace: září 2007 – listopad 2009

Projekt přispívá k rozvoji využití tzv. inteligentní energie v návaznosti na územní plánování. Je realizován místními úřady a je v prvé řadě pro místní úřady v 7 účastnících se zemích. ENPIRE je veden mezinárodními experty a skrze případové studie jsou do něj zapojeny také developeři, obyvatelé a energetické společnosti.

Studijní cesta pro kontrolory a auditory z kosovských místních samospráv

Stát: Česká republika, Kosovo
Klient: Projekt EULoG / VNG International
Zdroj financí: EuropeAid
Poměr z celku: 100%
Období realizace: říjen 2009

Týdenní studijní cesta seznámila účastníky s kontrolními mechanizmy na místní, regionální i národní úrovni v ČR, včetně příkladů dobré i špatné praxe a představení vazby práce auditorů na členství ČR v Evropské unii.

Studijní cesta Ukrajina – Předávání poznatků o veřejných a místních energetických zdrojích a energetické účinnosti

Stát: Česká republika, Ukrajina
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Czech Trust Fund
Poměr z celku: 100%
Období realizace: duben 2009 – květen 2009

Týdenní studijní cesta seznámila účastníky s kontrolními mechanizmy na místní, regionální i národní úrovni s ohledem na environmentální a energetickou problematiku v rámci České republiky.

Společná Studie proveditelnosti o podpoře regionálního rozvoje v severní Albánii

Stát: Česká republika, Albánie
Klient: Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Rakouská rozvojová agentura (ADC)
Zdroj financí: SDC, ADC
Poměr z celku: 100%
Období realizace: říjen 2008 – březen 2009

Společná Studie proveditelnosti posuzovala proveditelnost budoucího společného švýcarsko-rakouského programu podpory regionálního rozvoje v severní Albánii v letech 2009 – 2014. Program byl zaměřen na regionální rozvoj a decentralizaci. Dalším cílem bylo budování absopční kapacity pro předvstupní programy EU. Činnost experta na regionální rozvoj – zpracování přípravných studií k projektu (programy EU), účast v mezinárodním týmu expertů na čtrnáctidenní misi v Albánii.

Podpora posílení místní samosprávy v rámci procesu evropské integrace – studijní cesta Srbsko

Stát: Česká republika, Srbsko
Klient: VNG International
Zdroj financí: VNG International
Poměr z celku: 100%
Období realizace: listopad 2008 – prosinec 2008

Cílem studijní cesty bylo představit systém vzdělávání veřejné správy v ČR v kontextu tvorby srbského Národního plánu vzdělávání. Účastníci z řad Ministerstva pro veřejnou správu a samosprávu Republiky Srbska měli možnost navštívit nejvýznamnější vzdělávací instituce pro veřejnou správu v ČR a na vybrané municipalitě viděli, jak je vzdělávání využíváno v praxi, mj. ve vztahu k zákonným požadavkům kladeným na české samosprávy.

Technologický park Celje

Stát: Česká republika, Slovinsko
Klient: Altus Consulting
Zdroj financí: Slovinská vláda
Poměr z celku: 100%
Období realizace: prosinec 2007 – srpen 2008

Regionální rozvojová agentura v Celje připravovala rozsáhlý integrovaný projekt rozvoje města a regionu v celkové hodnotě 400 mil.EUR. Součástí bylo budování technologického parku s celkovou rozlohou 50 tis. m2. Společnost MEPCO, s.r.o. díky svým zkušenostem s technologickými centry a proinvestorskou politikou v České republice bylo přizváno jako zahraniční konzultant tohoto záměru.

Rozvoj inovačního potenciálu Česko – Sasko

Stát: Česká republika
Klient: Technologický park Chomutov
Zdroj financí: INTERREG IIIA
Poměr z celku: 100%
Období realizace: srpen 2007 – duben 2008

V rámci projektu VITEC (INTERREG IIIA) byla zpracována studie aktivit, které by rozvinuly inovační potenciál česko – saské spolupráce. Zatímco na saské straně existuje rozvinutá síť technologických parků a center transferu technologií, na české straně jsou tyto nástroje regionálního rozvoje potřebné pro rozvoj znalostní ekonomiky využity pouze velmi střídmě. Společnost MEPCO, s.r.o. navázala na předchozí práce na Akčním plánu k Regionální inovační strategii a dále na zpracovávaný Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem a připravilo úvodní studii Technologického parku v regionu Ústí nad Labem.

Studijní cesta do České republiky pro zástupce AKM (Kosovo)

Stát: Česká republika, Kosovo
Klient: VNG International
Zdroj financí: VNG International
Poměr z celku: 100%
Období realizace: říjen 2007 – prosinec 2007

Týdenní studijní cesta pro zástupce kosovského svazu obcí, zaměřená na činnost a roli Svazu měst a obcí ČR, představení systému veřejné správy a na návštěvu města Havlíčkův Brod jako příkladu dobré praxe.

Podpora demokratického rozvoje měst a krajů v Bělorusku

Stát: Česká republika, Bělorusko
Klient: SMO ČR
Zdroj financí: MZV ČR
Poměr z celku: 10%
Období realizace: září 2007 – prosinec 2007

Cílem projektu bylo rozšířit znalosti představitelů místních samospráv a zástupců hospodářských komor v oblasti demokratizace a institucionální podpoře rozvojových agentur. Projekt posílil spolupráci českých a běloruských měst a otevřel diskuzi v ČR o politické situaci v Bělorusku.

Studijní cesta pro představitele ukrajinských samospráv jako aktéry v místním ekonomickém rozvoji

Stát: Česká republika, Ukrajina
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP Czech Trust Fund
Poměr z celku: 100%
Období realizace: listopad 2007 – prosinec 2007

MEPCO zorganizovalo 7-denní studijní cestu pro představitele Ukrajiny odpovědné za rozvoj Ukrajiny na národní, regionální a místní úrovni. Během studijní cesty se účastníci seznámili s efektivní místní samosprávou a implementací strategií místního rozvoje v České republice. Účastníci byli seznámeni s pravidly místního a regionálního rozvoje z pohledu odpovědných autorit v České republice i se strukturou veřejné správy a jejími kompetencemi a schopnostmi ovlivnit místní a regionální rozvoj. Druhá část studijní cesty se zaměřila na procesy strategického plánování a obsahovala ukázky konkrétních transferů příkladů „dobré praxe“ ze strany vybraných měst a obcí.

MATEO – projekt na podporu výzkumu a vývoje

Stát: Česká republika, Francie, Španělsko, Holandsko
Klient: Regionální rozvojová agentura jižní Čechy
Zdroj financí: INTERREG IIIC, KÚ Jihočeského kraje
Poměr z celku: 5%
Období realizace: listopad 2004 – prosinec 2007

Cílem projektu MATEO bylo zvětšit potenciál zapojených regionů v návaznosti na ekonomický rozvoj, a to formou analýz potřeb s ohledem na využití výzkumu a vývoje.

HeriTour

Stát: Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Řecko, Itálie, Rumunsko
Klient: New Atlantis Multipurpose Small-Regional Partnership of Local Governments
Zdroj financí: Interreg IIIB CADSES
Poměr z celku: 2%
Období realizace: červenec 2005 – prosinec 2007

Hlavní náplní projektu byla ochrana, tématická organizace a propagace místního kulturního dědictví formou nadnárodních kulturních stezek. Mezi hlavní aktivity patřil výběr kulturního dědictví, vypracování studií proveditelnosti a marketingových strategií. Součástí byly také architektonické návrhy pro další investice.

Studijní cesta do České republiky pro představitele AAC (Albánie)

Stát: Česká republika, Albánie
Klient: VNG International
Zdroj financí: SALA IDA
Poměr z celku: 100%
Období realizace: listopad 2007

Týdenní studijní cesta pro starosty a představitele AAC (albánská asociace obcí), zaměřená na činnost a roli Svazu měst a obcí ČR, představení systému veřejné správy a na návštěvu měst Vsetín a Liptál jako příkladů dobré praxe.

Studijní cesta do České republiky pro zástupce KwaZulu Natal

Stát: Česká republika, JAR
Klient: VNG International
Zdroj financí: EU AID
Poměr z celku: 100%
Období realizace: září 2007 – říjen 2007

Týdenní studijní cesta na téma místní ekonomický rozvoj v ČR, rozvoj cestovního ruchu, sociální podnikání.

Finanční management obcí – odpovědnost a budování kapacit pro politiky a místní představitele – partnerství s bankami a finančními institucemi

Stát: Česká republika, Bulharsko
Klient: Urban International Associates Foundation MGS
Zdroj financí: Open Society Institute – Budapest
Poměr z celku: 50%
Období realizace: leden 2007 – říjen 2007

Projekt Finanční management obcí pomohla cílových obcím, aby zjistili, jaké mají možnosti pro efektivní finanční řízení a jaké nástroje jsou důležité pro vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru. V rámci projektu bylo uspořádáno dvakrát po dvou dnech školení na téma “Partnerství mezi obcemi a bankami, kde realizace projektů má ekonomický prospěch”. Výsledkem projektu bylo vydání příručky “Partnership between municipalities and banks where the implementation of projects with concrete economic benefits”.

Studijní cesta do České republiky pro zástupce makedonských místních samospráv (ZELS)

Stát: republika, Makedonie
Klient: VNG International
Zdroj financí: VNG International
Poměr z celku: 100%
Období realizace: září 2007

Dvoudenní studijní cesta zaměřená na činnost Svazu měst a obcí ČR, představení systému veřejné správy a na návštěvu města Ústí nad Labem jako příkladu dobré praxe.

Studie – Finanční řízení inovačních postupů v oblasti místního hospodářského rozvoje v zemích střední a východní Evropy

Stát: Česká republika, Srbsko
Klient: Standing Conference of Town and municipalities (SKGO)
Zdroj financí: Local Government and Public Services Reform Initiative – Open Society Institute
Poměr z celku: 100%
Období realizace: duben 2007 – září 2007

Studie o inovativních postupech finančního řízení byla připravena v rámci projektu Překonání legislativních překážek pro místní ekonomický rozvoj v Srbsku. Byla zpracována analýza osvědčených postupů s ohledem na LED v regionech střední a východní Evropy, s důrazem na nástroje a mechanismy finančního řízení.

Středoevropská ekologická síť C2ENET

Stát: Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko
Klient: Město Vsetín
Zdroj financí: Interreg III B CADSES
Poměr z celku: 4%
Období realizace: květen 2005 – září 2007

Cílem projektu bylo pomoci obcím v nových evropských zemích zvládnout problémy v oblasti životního prostředí s ohledem na technické, organizační a finanční aspekty.

Studijní cesta na téma modernizace veřejné zprávy pro zástupce Čínské lidové republiky

Stát: Česká republika, Čínská republika
Klient: EIPA
Zdroj financí: CEPA, vláda ČLR
Poměr z celku: 100%
Období realizace: červen 2007

Studijní cesta zaměřená na výměnu zkušeností při realizaci reformy veřejné správy České republiky a Čínské lidové republiky.

LARA – INTERREG TOOL BOX

Stát: Česká republika, Holandsko, Maďarsko, Polsko
Klient: VNG International
Zdroj financí: INTERACT
Poměr z celku: 5%
Období realizace: červen 2004 – červen 2007

Hlavním záměrem projektu bylo posílit účast místních a regionálních subjektů v programu INTERREG a zvýšit kvalitu podávaných projektů v rámci programu.

Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku; podpora při zavádění principů demokratického vládnutí na místní úrovni

Stát: Česká republika, Bělorusko
Klient: Svaz měst a obcí ČR
Zdroj financí: MZV z programu Transformační spolupráce a Svaz měst a obcí ČR
Poměr z celku: 10%
Období realizace: duben 2006 – březen 2007

Cílem projektu bylo posílení znalostí a zkušeností běloruských zastupitelů v oblasti transformace a reformy veřejné správy a fungování moderní samosprávy. Projekt se také zaměřoval na posílení institucionálního rozvoje a podporu demokracie na místní úrovni v Bělorusku.

Strategický rozvojový plán města Bela Crkva – Srbsko

Stát: Česká republika, Srbsko
Klient: Města Bela Crkva a Hluboká nad Vltavou
Zdroj financí: EAR
Poměr z celku: 100%
Období realizace: červen 2006 – březen 2007

Projekt posílil místní ekonomický rozvoj obce Bela Crkva, a to prostřednictvím tvorby a implementace strategického plánu pro rozvoj. MEPCO připravilo detailní strategický plán obsahující SWOT analýzu a strategickou vizi pro 4 hlavní oblasti: ekonomika, infrastruktura, občanská společnost a rozvoj místní správy. Během tohoto participativního procesu se zapojovali představitelé místní správy, občané, podnikatelé a neziskové organizace. Součástí tohoto projektu byla i organizace studijní cesty do České republiky pro představitele místní správy a státní úředníky.

Zlepšování životního prostředí Ada – Soběslav

Stát: Česká republika, Srbsko
Klient: Město ADA
Zdroj financí: EAR/Exchange Serbia Programme
Poměr z celku: 60%
Období realizace: červen 2006 – listopad 2006

MEPCO, s.r.o. a odborníci z obce Soběslav poskytli technickou pomoc obci Ada s cílem zlepšit životní prostředí, rozvíjet účinnou strategii ochrany životního prostředí jako podklad pro územní plánování, strategická rozhodnutí a regionální rozvoj. Školení a konzultace byly poskytnuty v oboru odpadového hospodářství a ochrany přírody v regionu, územního plánování a rozhodování. Cílovou skupinou byli zaměstnanci úřadu z oddělení životního prostředí, územního plánování, komunálních služeb, financí a regionálního rozvoje. V rámci studijní cesty do České republiky získali zástupci obce Ada také základní informace o PCM a financování z prostředků EU.

Princip PPP, využití Strukturálních fondů a Kohezního fondu EU

Stát: Bulharsko
Klient: OSI
Zdroj financí: OSI
Poměr z celku: 100%
Období realizace: červen 2006 – říjen 2006

Cílem projektu byla realizace dvou tréninkových modulů na téma princip PPP, využití zdrojů financování ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu na místní úrovni a příprava měst a obcí na realizace evropských projektů.

Podpora inovací a zlepšení místní správy v Srbsku

Stát: Česká republika, Srbsko
Klient: UNDP
Zdroj financí: UNDP
Poměr z celku: 100%
Období realizace: říjen 2005 – květen 2006

MEPCO poskytlo podporu srbským obcím v oblasti žádostí a implementace grantů EÚ. MEPCO vytvořilo grantový manuál a zorganizovalo studijní cestu do České republiky s cílem poskytnout účastníkům praktické příklady ze státu, který se nedávno stal součástí EU.

Překonání „vzdálenosti“ mezi samosprávami a jejich občany v Ruské federaci

Stát: Ruská Federace
Klient: VNG International
Zdroj financí: VNG International
Poměr z celku: 100%
Období realizace: prosinec 2005 – únor 2006

Cílem projektu bylo zlepšit komunikaci a předávání informací mezi místní samosprávou a občany ve čtyřech pilotních místech projektu s využitím zkušeností ČR.

Konference “ Nová podoba kohezní politiky ”

Stát: Česká republika
Klient: EPP-ED
Zdroj financí: EPP-ED
Poměr z celku: 100%
Období realizace: listopad 2005

Společnost MEPCO, s.r.o. zorganizovala v listopadu 2005 konferenci na téma Nová podoba kohezní politiky se zaměřením na možnosti pro evropská města a obce.

Exchange

Stát: Srbsko a Černá Hora
Klient: VNG International
Zdroj financí: EAR
Poměr z celku: 100%
Období realizace: leden 2005 – červen 2005

Seminář pořádaný společností MEPCO, s.r.o. byl zaměřen na zvyšování kapacity a procedury EU, výcvik implementační jednotky ve vedení programu (společný tým srbského Svazu měst a obcí a VNG) Fondu EXCHANGE v Srbsku.

Bosenská studijní cesta

Stát: Česká republika, Bosna a Hercegovina
Klient: VNG International
Zdroj financí: EU AID
Poměr z celku: 100%
Období realizace: květen 2005 – červen 2005

V rámci studijního pobytu měli delegáti z BaH možnost seznámit se s fungováním SMO ČR, získat informace týkající se možnosti spolupráce s českými obcemi a možnosti čerpat z fondů rozvojové pomoci ČR.

Konference – Předvstupní zkušenosti

Stát: Česká republika, Rumunsko, Bulharsko
Klient: VNG International
Zdroj financí: MATRA
Poměr z celku: 100%
Období realizace: duben 2004 – červen 2005

Společnost MEPCO, s.r.o. předala předvstupní zkušenosti České republiky v rámci dvou konferencí. Cílovou skupinou byli starostové bulharských a rumunských měst. Experti společnosti MEPCO, s.r.o. představili své zkušenosti s PHARE, SAPPARD a Strukturálními fondy. Semináře byli zaměřeny na řízení projektového cyklu, projektové plány a příklady dobré praxe.

Rumunsko – Rozvoj místní správy a fond Modernizace

Stát: Rumunsko
Klient: VNG International
Zdroj financí: PHARE Technická asistence
Poměr z celku: 100%
Období realizace: září 2004 – duben 2005

Společnost MEPCO, s.r.o. se podílela na expertních dodávkách v projektu. Expert EuroBiz byl odpovědný za činnost spojenou s podporou státní správy při čerpáním prostředků z evropských fondů a programů v Rumunsku.

Konference “Evropské strukturální fondy” – Hengelo

Stát: Česká republika, Nizozemí
Klient: Město Hengelo
Zdroj financí: GST Fund
Poměr z celku: 100%
Období realizace: březen 2005

Partnerská města Plzeň a Hengelo (Nizozemí) zorganizovala ve dnech 16.a 17. března 2005 konferenci, jejímž hlavním tématem bylo navázání mezinárodního partnerství za účelem využití evropských strukturálních fondů obcemi a kraji. Společnost MEPCO, s.r.o. zajistila přípravu, organizaci a logistiku celé conference.

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více