česky english

Modernizace úřadů

Dílna kompetencí města Uherské Hradiště

Stát: Česká republika
Klient: město Uherské Hradiště
Zdroj financí: Rozpočty měst / OP LZZ – výzva č. 57
Poměr z celku: 22%
Období realizace: leden 2011 – červen 2012

MEPCO poskytuje odborné poradenství pro zavádění metody kompetenčního modelováni do úřadu města Uherské Hradiště. Jedná se zejména o vytvoření kompetenčního modelu pro úřad, realizaci kompetenčního auditu, tvorbu vzdělávacích plánů a asistenci při zasazení výstupů projektu do souvisejícího softwarového řešení. MEPCO zároveň řídí a zajišťuje i vzdělávací aktivity v rámci projektu. Znalostní báze zaměstnanců vztažena na kompetenční modelování, Smart Administration a oblast měkkých dovedností je pro úspěšnou realizaci projektu klíčová. MEPCO zaškoluje zaměstnance ve všech uvedených oblastech v souladu s aktuálními potřebami projektu a požadovanými standardy kvality.

Dílna kompetencí Magistrátu města Most

Stát: Česká republika
Klient: Statutární město Most
Zdroj financí: Rozpočty měst / OP LZZ – výzva č. 57
Poměr z celku: 15%
Období realizace: listopad 2010 – červen 2012

MEPCO realizuje další z projektů zavádějících koncepci Smart Administration. Jedná se konkrétně o aplikaci kompetenčního modelu na Magistrátu města Most. Projekt dále umožní provedení kompetenčního auditu ve vazbě na procesy nastavení plánů vzdělávání a vytvoření tzv. zaměstnaneckých karet. Kromě samotného projektového řízení MEPCO zajišťuje také vzdělávací aktivity zaměřené na oblast kompetenčního modelování a rozvoj personálních dovedností v návaznosti na výstupy kompetenčního auditu. Cílem projektu je zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů na Magistrátu města Most. Prostřednictvím objektivizovaného přístupu k rozvoji a hodnocení zaměstnanců dochází k přesnějšímu a kvalitnějšímu nastavení vzdělávacích plánů pro zaměstnance. To kromě samotné vzdělanostní úrovně pozitivně ovlivňuje i jejich spokojenost a motivaci.

Dílna kvality města Milevska

Stát: Česká republika
Klient: Město Milevsko
Zdroj financí: Rozpočty měst / OP LZZ – výzva č. 53
Poměr z celku: 16%
Období realizace: září 2010 – prosinec 2012

MEPCO zajišťuje projektové řízení pro další projekt zaměřený na implementaci koncepce Smart Administration do každodenního chodu úřadu, a to pro město Milevsko. Součástí projektu je zavedení metodiky projektového řízení s důrazem na mezinárodně uznávanou metodiku PRINCE 2 pro vybrané projektové manažery města. Kromě samotného projektového řízení společnost MEPCO zajišťuje také vzdělávací aktivity zaměřené na oblast projektového řízení na úřadě.

Dílna kvality Kopřivnice

Stát: Česká republika
Klient: Město Kopřivnice
Zdroj financí: Rozpočty měst / OP LZZ – výzva č. 53
Poměr z celku: 9%
Období realizace: srpen 2010 – prosinec 2012

MEPCO řídí projekt zaměřený na implementaci koncepce Smart Administration do úřadu, a to pro město Kopřivnice. Cílem projektu je zavedení standardů a znalostní báze pro efektivní a praktické využití principů projektového řízení v každodenní práci úřadu. To zahrnuje kromě jiného i provedení systémového auditu a efektivnější nastavení a optimalizaci procesů na úřadě, a to i se zapojením softwarové podpory. MEPCO se zaměřuje zejména na sledování časového a finančního harmonogramu s ohledem na výstupy, komunikaci s dodavateli služeb a řídícími orgány a v neposledním řadě na organizaci a realizaci školení v rámci projektu.

BSC MMR

Stát: Česká republika
Klient: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zdroj financí: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní rozpočet
Poměr z celku: 100%
Období realizace: březen 2007 – červen 2008

Hlavním cílem projektu byla implementace metody Balanced Scorecard v rámci strategického řízení jako podpůrného nástroje pro zvyšování efektivity a výkonnosti činností Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Realizace projektu zahrnovala formulaci strategické vize MMR, sestavení strategické mapy s využitím příčinných smyček (tzv.dynamický scorecard), popis perspektiv a strategických témat, výběr měřítek na vrcholové úrovni, školení vybraných vedoucích pracovníků MMR v metodě BSC, prezentace strategického modelu vybraným pracovníkům MMR, vysvětlení strategie, motivace pro přijetí změn, kaskádování top level BSC na úroveň sekcí, tj.konzultační podpora týmem zpracovatele, komunikační strategie a postupy vůči zaměstnancům MMR. Následně se realizovala komunikační strategie a probíhalo kaskádování top level BSC do úrovně odborů.

Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech

Stát: Česká republika
Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zdroj financí: Evropský sociální fond
Poměr z celku: 60%
Období realizace: únor 2006 – únor 2008

Cílem projektu bylo podpořit zavádění nových moderních nástrojů řízení kvality ve veřejné správě. Využívání těchto nástrojů je způsob, jakým reagovat na změny vzniklé v souvislosti s reformou veřejné správy a stále novými úkoly a kompetencemi, kterými jsou obce a kraje pověřovány. Moderní nástroje tak přispívají ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy, k podpoře demokratických principů vládnutí i k přenesení důrazu na spokojenost občana. Projekt byl zaměřen na zavádění a využití některého z moderních nástrojů řízení kvality na úřadech, a to především obcí s rozšířenou působností. V rámci projektu byla v 5 obcích zavedena metoda Balanced Scorecard (BSC), cca 20 obcí bylo zapojeno do benchmarkingu a 10 provede zhodnocení své činnosti pomocí metody Společný hodnotící rámec (CAF). Do projektu se zapojily jak úřady s předchozí zkušeností s některým z moderních nástrojů, tak úřady nové.

Balanced Scorecard sociálních služeb

Stát: Česká republika
Klient: KÚ Karlovarský kraj
Zdroj financí: ESF
Poměr z celku: 80%
Období realizace: září 2007 – listopad 2007

Projekt obsahoval tři workshopy zahrnující i úvodní krátké školení o metodě facilitované pracovníky společnosti MEPCO, s.r.o. a zpracování závěrečné zprávy. Společnost MEPCO, s.r.o. zajišťovala projekt lektorsky a metodicky. Cílem setkání bylo především ověřit možnosti využití metody The Balanced Scorecard pro transformaci sociálních služeb v Karlovarském kraji, stanovení a sdílení vize o cíli transformace, její upřesnění pro účely této metody, včetně návaznosti na schválený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji, návrh strategické mapy, popisující strategii transformace a vyhodnocení vhodnosti metody pro transformaci sociálních služeb.

BSC Vysočina

Stát: Česká republika
Klient: VCVS ČR, Kraj Vysočina
Zdroj financí: SROP 3.3.
Poměr z celku: 100%
Období realizace: leden 2006 – červenec 2007

V rámci posilování absorpční kapacity Kraje Vysočina byl zpracován manuál pro zavádění řízení strategie pomocí metody balanced scorecard. Ověřovaly se možnosti aplikace na úrovni Kraje jako veřejné korporace, případně pro řízení Krajského úřadu. Součástí byli workshopy, jak s politickou reprezentací (rada Kraje), tak s pracovníky vedení úřadu. MEPCO se podílelo na analýze situace, organizaci workshopů pro pracovníky úřadu, tvorbě strategické mapy a manuálu pro zavádění Balanced Scorecard. Manuál obsahuje popis metody, možnosti zavedení v rámci Kraje, první verzi strategické mapy, návrh indikátorů a jejich popis.

Publikace “Aplikace metody Balanced Scorecard ve veřejném sektoru”

Stát: Česká republika
Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zdroj financí: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Poměr z celku: 100%
Období realizace: leden 2006 – prosinec 2006

Cílem projektu bylo vypracovat a dodat publikaci s názvem: “Aplikace metody Balanced Scorecard ve veřejném sektoru. Publikace obsahuje analýzu domácích a zahraničních zrealizovaných a připravovaných projektů ve veřejném sektoru a zpracované příklady dobré praxe z ČR ve srovnání se zahraničním.

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více