česky english

Rozvoj měst

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou na období 2018–2028

Klient: Město Bakov nad Jizerou
Období realizace: prosinec 2017srpen 2018

MEPCO zajišťovalo odborné služby pro město Bakov nad Jizerou v rámci zakázky „Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018 – 2028.“ V rámci projektu společnost poskytovala projektové a konzultační služby, které se vztahovaly k rozvoji procesu strategického plánování a řízení. Hlavní aktivitou byla tvorba Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou pro období 2018-2028. V rámci zpracování tohoto strategického dokumentu realizovala společnost zejména následující aktivity:

 • metodické a organizační vedení všech fází tvorby a činností s tvorbou strategického plánu souvisejících;
 • facilitace pracovní skupiny a veřejných projednání;
 • zmapování a posouzení současného stavu strategického plánování, navržení možných optimalizačních kroků vedoucích k jeho zefektivnění;
 • návrh a ustavení pracovní skupiny;
 • zpracování všech částí strategického plánu (tj. analytické, návrhové
  a implementační);
 • zpracování zásobníku projektových záměrů a návrhu prvního akčního plánu;
 • realizace řízených rozhovorů.

 

Koncepce sportu města Bakov nad Jizerou na období 2018–2028

Klient: Město Bakov nad Jizerou
Období realizace: červenec 2018–říjen 2018

MEPCO zajišťovalo odborné služby pro město Bakov nad Jizerou v rámci zakázky „Koncepce sportu města Bakov nad Jizerou pro období 2018 – 2028.“ Hlavní aktivitou byla tvorba koncepce.

 

Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou na období 2018–2028 a Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou na období 2018–2028

Klient: Město Týnec nad Sázavou
Období realizace: listopad 2017srpen 2018

MEPCO zajišťovalo odborné služby pro město Týnec nad Sázavou v rámci zakázky „Zpracování strategických dokumentů města Týnec nad Sázavou“, která byla realizována v rámci projektu „Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny“, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002866. V rámci projektu společnost poskytovala projektové a konzultační služby, které se vztahovaly k rozvoji procesu strategického plánování a řízení.

Hlavní aktivitou byla tvorba dvou strategických dokumentů města: Strategického plánu rozvoje města Týnec nad Sázavou na období 2018-2028 a Plánu prevence kriminality města Týnec nad Sázavou na období 2018-2028. V rámci zpracování obou strategických dokumentů realizovala společnost zejména následující aktivity:

 • metodické a organizační vedení všech fází tvorby a činností s tvorbou strategického plánu souvisejících;
 • facilitace pracovních skupin a veřejných projednání;
 • zmapování a posouzení současného stavu strategického plánování, navržení možných optimalizačních kroků vedoucích k jeho zefektivnění;
 • návrh na doplnění pracovních skupin ustavených zadavatelem;
 • zpracování všech částí strategických dokumentů (tj. analytické, návrhové
  a implementační);
 • zpracování zásobníku projektových záměrů a návrhu prvního akčního plánu;
 • realizace dotazníkového šetření;
 • realizace vstupního semináře pro veřejnost a strategického workshopů v oblasti strategického plánování a řízení;
 • realizace veřejných projednání.

 

Vytvoření publikace dotačních možností pro obce

Klient Svaz měst a obcí ČR
Období realizace srpen–prosinec 2016
Zdroj financování: Ministerstvo pro místní rozvoj

MEPCO odborně zajišťovalo vytvoření publikace Evropské dotace – nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí. Cílem publikace je jednak představit možnosti obcí při čerpání finančních prostředků z ESIF v novém programovém období 2014–2020, jednak zanalyzovat aktivitu a úspěšnost obcí při čerpání finančních prostředků v předchozím programovém období 2007–2013. První část publikace tedy nabízí stručný přehled dotačních možností pro města a obce schválených operačních programů. Druhá část publikace analyzuje aktivitu a úspěšnost v podávání, důvody nedočerpání dotací a nesrovnalosti a vratky v projektech obcí realizovaných v programovém období 2007–2013.

 

Integrovaný plán rozvoje Jihlavské sídelní aglomerace

Klient Statutární město Jihlava
Období realizace červen–srpen 2014, prosinec 2014–prosinec 2015
Zdroj financování: OPT, rozpočet města Jihlava

MEPCO ve spolupráci s městem Jihlavou zajišťuje celkovou tvorbu Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a jeho průběžné aktualizace dle požadavků metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj. Podílelo se na vymezení území, zpracování analytické, návrhové i implementační části. Dále zajišťuje facilitaci jednání IPRÚ a zapracování výstupů z těchto jednání (např. pracovních skupin, Výboru pro přípravu strategie, projektového týmu, setkání s partnery, veřejné projednání). Vykonává také odbornou oponenturu jednání pracovních skupin a jejich výstupů a poskytuje součinnost při jednání nositele IPRÚ s ŘO operačních programů a při vypořádání odborných metodických doporučení vycházejících z expertních oponentních posudků.

 

Vytvoření publikace dotačních možností pro obce

Klient Svaz měst a obcí České republiky
Období realizace srpen–prosinec 2015
Zdroj financování: Ministerstvo pro místní rozvoj

MEPCO odborně zajišťovalo vytvoření publikace Evropské dotace – nové možnosti, příležitostí a zkušenosti měst a obcí. Cílem publikace je jednak představit možnosti obcí při čerpání finančních prostředků z ESIF v novém programovém období 2014–2020, jednak zanalyzovat aktivitu a úspěšnost obcí při čerpání finančních prostředků v předchozím programovém období 2007–2013. První část publikace tedy nabízí stručný přehled dotačních možností pro města a obce schválených operačních programů. Druhá část publikace analyzuje aktivitu a úspěšnost v podávání, důvody nedočerpání dotací a nesrovnalosti a vratky v projektech obcí realizovaných v programovém období 2007–2013.

 

Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec

Stát Česká republika
Nositel projektu Svaz měst a obcí České republiky
Období realizace červenec 2014 – říjen 2015
Reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B6.00019
Zdroj financování: Operační program lidské zdroje a   zaměstnanost

 

V rámci projektu realizovalo MEPCO následující aktivity:

 • Poradenství obcím a městům v rozsahu 3-4 konzultační dny na jednu obce/město;
 • Zpracování analýz potřeb a priorit měst a obcí na téma sociální bydlení a podpora místní zaměstnanosti – identifikují, kde zástupci obcí vidí největší problémy a příležitosti (priority),
 • Zpracování dvou ekonomických analýz na téma sociální služby a doprava a mobilita – posilují schopnost obcí posuzovat nákladovost vybraných agend s potenciálními úsporami v porovnání s jinými obcemi podobné velikosti;
 • Benchmarking měst – zacílená na dvacet měst nad 10 tisíc obyvatel umožnila vytvářet benchmarky mezi městy v oblasti energetických úspor, a to na základě kvantitativních i kvalitativních dat. Dále rovněž v rámci výměny dobré praxe přispěla ke zkvalitnění dílčí části strategického řízení ve městě.
 • Vytvoření série (celkem 30) případových studií – prostředek pro širokou výměnu zkušeností mezi obcemi a možnosti inspirovat se jeden od druhého (a tedy neinvestovat do již objevených řešení);

Cílem těchto aktivit bylo poskytnout územně samosprávným celkům služby v oblasti strategického řízení a plánování a optimalizace ekonomických procesů ve vazbě na finanční řízení obcí a hospodaření s veřejným majetkem.

 

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016–2022

Klient: Město Znojmo
Pozice: manažer projektu
Období realizace: květen 2014září 2015

Předmětem zakázky je zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na léta 2016-2022 a prvního dvouletého Akčního plánu pro jeho implementaci. Strategický plán bude obsahovat analytickou část, ukončenou SWOT analýzou a shrnutími klíčových trendů rozvoje, a návrhovou část, která bude definovat vizi rozvoje města, jednotlivé prioritní oblasti (cca 3-4), cíle a opatření, cílové skupiny, odpovědnost a spolupráce, odhad finanční náročnosti, vztah k územnímu plánu, případně dalším koncepčním dokumentům. Akční plán bude zpracován na základě stanovených cílů a opatření. Strategický i Akční plán bude zpracován expertní a komunitní formou na základě principů Agendy 21. Komunitní metoda bude použita zejména pro prioritizaci problémů a návrhů opatření. Součástí Strategického plánu bude i implementační část, která nastaví procesy řízení a monitoringu naplňování strategie.

 

Strategický plán rozvoje města Klimkovice do r. 2020

Klient: Město Klimkovice
Období realizace: září 2013–červen 2015

 

MEPCO, s. r. o., poskytlo projektové a konzultační služby v projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice. Záměrem projektu bylo vedle rozvoje procesů strategického plánování a řízení zejm. aktualizace, respektive vytvoření strategického plánu rozvoje města do r. 2020, vč. vize, pilířů, cílů a akčního plánu. Součástí projektu bylo kompletní zavedení systému strategického řízení do úřadu. Dalšími částmi projektu bylo nastavení metodických postupů vedoucích ke zlepšení procesů ve městě – zavedení systému finančního řízení do úřadu, řízení rizik a optimalizace správy majetku, zavedení systému personálního řízení do úřadu a systému Good Governance. Výchozím bodem pro realizaci zakázky byla komplexní analýza stávajících dokumentů města, včetně principů personálního a finančního řízení. Jako nezbytná součást strategického plánu byly též kompletně nově vytvořeny procesy pro sledování naplňování strategie, strategického řízení a měření úspěšnosti strategie.

Strategický plán rozvoje města Děčín na období 2014–2020

Klient: Statutární město Děčín
Zdroj: rozpočet města Děčín, OPLZZ
Období realizace: květen 2014–prosinec 2014

 

MEPCO zpracovalo ve spolupráci s městem Děčín dokument Strategie města Děčín 2014–2020, včetně jeho veřejného projednání, a metodiky Akčního plánu pro jeho implementaci. Pro Strategii byla navržena vhodná soustava indikátorů a byla poskytnuta pomoc implementací klíčových indikátorů.

Obsahem Strategického plánu bylo i vymezení možností financování jednotlivých opatření / aktivit Strategického plánu, které vycházelo z nejaktuálnějšího návrhu dotačních možností pro období 2014–2020.

 

Strategické řízení pro město Litoměřice

Klient: Město Litoměřice
Zdroj: OP LZZ
Období realizace: březen 2013–listopad 2014

MEPCO napomáhalo zavádět principy strategického řízení do prostředí MěÚ Litoměřice. V rámci projektu byly zpracovány inovované metodiky ke strategickému řízení, k Akčnímu plánu, ke Strategickému týmu, dále metodika ke grantovému systému města, doporučení pro sjednocený plán aktivit, personální strategie a inovovaná Strategie marketingu a cestovního ruchu. Dalšími klíčovými aktivitami je také zapojování veřejnosti a otevřenost MěÚ a organizace vzdělávacích a školících akcí.

Do metodiky akčního plánu bylo zakomponováno také hodnocení socioekonomického přínosu, kdy jsou jednotlivé projektové záměry (vzešlé od jednotlivých odborů MěÚ nebo od občanů) hodnoceny pomocí multikriteriálního hodnocení zaměřeného na ekonomický, sociální a environmentální dopad zamýšlených projektů.

 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020

Klient: Statutární město Ústí nad Labem
Zdroj: OP LZZ
Období realizace: červenec 2013–říjen 2014

V rámci projektu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 zpracovalo MEPCO v prví fázi Evaluaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015. Další dílčí aktivitou bylo zpracování dostupných analytických dat, provedení místních šetření a rozhovorů s klíčovými aktéry regionálního rozvoje ve městě. Výstupem poslední aktivity bylo zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 vytvořené (mimo jiné) na základě poznatků získaných v předchozích výstupech. Při tvorbě Strategie poskytovalo MEPCO maximální součinnost při práci s veřejností (resp. při organizaci veřejných projednání).

Do Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 byly začleňovány aktuální výstupy (vzniklé na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj či Evropské komise) týkající se integrovaného přístupu k rozvoji území (debaty k tématu ITI a IPRÚ). Důraz byl dále kladen na měření úspěšnosti plánu (cíle a indikátory) a na vazbu dokumentu na systém řízení a monitoringu a na finanční řízení a proces rozpočtování.

 

Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště

Klient: Město Uherské Hradiště
Zdroj financí: OP LZZ / rozpočet města
Období realizace: srpen 2010–květen 2013

MEPCO poskytovalo projektové, konzultační a vzdělávací služby v projektu Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště. Záměrem projektu byla vedle rozvoje procesů strategického plánování a řízení s využitím metody Balanced Scorecard (BSC) zejm. aktualizace, respektive vytvoření strategického plánu rozvoje města do r. 2020, vč. vize, pilířů, cílů a akčního plánu. Jako podklad pro analytickou část byla ve vybraných částech využita socioekonomická analýza z r. 2007, rovněž zpracovaná ve spolupráci s MEPCO. Strategický plán rozvoje města do roku 2020 se vyznačuje novou strukturou a členěním dle strategie Zlínského kraje, pilíři, cíli a vytvořením dalších důležitých komponentů strategického plánu (Akční plány, Katalog indikátorů, strategická mapa atd.). Jako nezbytná součást strategického plánu byly též kompletně nově vytvořeny procesy pro sledování naplňování strategie, strategického řízení a měření úspěšnosti strategie. Součástí projeku bylo také vytvoření procesního modelu a komunikačních kanálů.

 

Benchmarking na podporu rozvoje a řízení měst

Stát: Česká republika
Klient: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zdroj financí: MMR, Rozpočty měst
Poměr z celku: 66%
Období realizace: duben 2012 – leden 2013

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoření platformy měst pro výměnu zkušeností v řízení finančních i lidských zdrojů samospráv a pro hledání nejvhodnějších řešení a jejich komunikaci směrem k státu i EU. Platforma je postavena na praktickém využití metody benchmarkingu. Jejím smyslem není jen sběr a analýza dat, ale zejména porovnání výsledků s ostatními srovnatelnými městy, formulace konkrétních závěrů, odborná doporučení ke zlepšení a monitoring míry úspěšnosti implementace doporučení.

Do pilotního projektu se zapojilo celkem 20 měst nad 20 tis. obyvatel napříč celou republikou (Liberec, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Třebíč, Kopřivnice, Vyškov, Strakonice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Kladno, Most, Chomutov, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Pardubice). Za nosná témata byly zvoleny:

 • Projektové řízení a využití fondů EU pro rozvoj měst;
 • Integrované přístupy k rozvoji měst a jejich využití při strategickém řízení.

Součástí jednoročního cyklu projektu byla úvodní konference s mezinárodní účastí, tvorba dotazníku, elektronický sběr dat, osobní interview na městech, souhrnná srovnávací zpráva, diskusní kulaté stoly za účasti MMR, individuální zprávy pro každého účastníka a osobní konzultace na městech.

Pro další benchmarkingové kolo jsou připravena témata – energetika, správa majetku, podpora sociálního podnikání, veřejné zakázky apod.

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014–2025 

Stát: Česká republika
Klient: Statutární město Pardubice
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: květen 2013 – červen 2014

Cílem projektu je tvorba strategického plánu pro město Pardubice pro období 2014 – 2025, který bude respektovat moderní trendy v oblasti regionálního rozvoje a reagovat na aktuální socioekonomický vývoj na všech úrovních (globální, národní, regionální a lokální).  Logika strategického dokumentu bude koncipována v intencích dlouhodobého udržitelného rozvoje tak, aby byla brána v potaz nejen ekonomická prosperita území, ale zároveň byl kladen důraz na sociální soudržnost a environmentální aspekty budoucího vývoje. Strategický plán bude mít silnou vazbu na využití investičních územních nástrojů budoucího programového období, zejména na tzv. integrované územní investice (ITI).

Celý projekt bude realizován ve 3 etapách. V rámci analytické části dojde ke zmapování a identifikaci potřeb. Ve druhé etapě bude vytvořena návrhová část. Celý proces bude zakončen nastavením procesů řízení a monitoringu strategie. Projekt počítá s vytvořením vhodné soustavy indikátorů pro měření úspěšnosti strategie, nastavením odpovědnosti a propojením strategie s rozpočtem města a projektovým řízením.

 

Integrovaný plán rozvoje parku Rochus – studie

Stát: Česká republika
Klient: Město Uherské Hradiště
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: červen 2009 – září 2009

Zpracovaný integrovaný plán je základním strategickým dokumentem nositele záměru (tj. města) pro citlivý rozvoj areálu Parku Rochus s maximálním využitím externích zdrojů financování. Plán je zacílen na optimální propojení měkkých a investičních projektů, které zasazuje do časového harmonogramu a vytváří pro jejich realizaci vhodná místní partnerství.

Integrovaný plán rozvoje města Vsetín

Stát: Česká republika
Klient: Město Vsetín
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: září 2008 – prosinec 2008

Společnost MEPCO, s.r.o. zpracovala Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Vsetín na základě Metodického pokynu k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM a na základě IOP „sídliště“, včetně prováděcího dokumentu, příručky pro žadatele a příručky pro žadatele a příjemce. Analýza SWOT, analýza cílů, opatření, aktivity, analýza rizik, plnění indikátorů. Cílem bylo zlepšení životních podmínek obyvatel vybrané obytné zóny, zvýšení standardu bydlení, úprava veřejných prostranství, zlepšení image města.

Aktualizace strategického plánu a Integrovaný plán rozvoje města Klášterec nad Ohří

Stát: Česká republika
Klient: Město Klášterec nad Ohří
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: únor 2008 – listopad 2008

V rámci projektu byl aktualizován Strategický plán rozvoje města Klášterec nad Ohří a následně připraven Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) s fondovou strategií.

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města České Budějovice

Stát: Česká republika
Klient: Město České Budějovice
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: srpen 2007 – říjen 2008

Společnost MEPCO, s.r.o. v rámci projektu připravila strategický dokument ve formě „městského programového dokumentu pro čerpání EU fondů“, Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), který obsahuje zejména: analýzu možnosti financování rozvojových projektů, propojení národních a regionálních dokumentů se strategií Města, vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tedy „balíčků projektů“, které naplňují vizi rozvoje města, návrh implementační struktury.

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Ústí nad Labem

Stát: Česká republika
Klient: Město Ústí nad Labem
Zdroj financí: Rozpočet města, rozpočet KÚ
Poměr z celku: 100%
Období realizace: únor 2007 – červen 2008

V rámci projektu byl připraven strategický dokument ve formě „městského programového dokumentu pro čerpání EU fondů“ – Integrovaný plán rozvoje města (IPRM).

Strategický plán města Uherské Hradiště

Stát: Česká republika
Klient: Město Uherské Hradiště
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: únor 2007 – září 2007

V rámci projektu byl zpracován Strategický plán města Uherské Hradiště do roku 2020.

Velký integrovaný projekt Chomutov, Most

Stát: Česká republika
Klient: Města Chomutov a Most
Zdroj financí: SROP 3.3.
Poměr z celku: 50%
Období realizace: říjen 2006 – červen 2007

V rámci přípravy na nové programovací období strukturálních fondů zvažovali statutární zástupci města Chomutov a Most společný postup, tedy velký integrovaný projekt, který by řešil společný rozvoj území, které je postižené důlní těžbou a dalším těžkým průmyslem. Města hledala společné přístupy a synergické strategie k revitalizaci. Společnost MEPCO, s.r.o. prováděla analýzy území, analýzy názoru obyvatel, koncepční návrhy IPRM a organizační zajištění IPRM.

Strategický plán města Bruntál

Stát: Česká republika
Klient: Město Bruntál
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: březen 2007 – květen 2007

V rámci projektu byl připraven strategický dokument ve formě „městského programového dokumentu pro čerpání EU fondů“ – Integrovaný plán rozvoje města (IPRM).

Metodika zpracování Integrovaného plánu rozvoje města

Stát: Česká republika
Klient: Komise pro urbánní politiku Ministerstva pro místní rozvoj, KÚ Zlínského kraje
Zdroj financí: Rozpočet KÚ Zlínského kraje
Poměr z celku: 100%
Období realizace: prosinec 2006 – březen 2007

Cílem projektu bylo vytvořit metodiku zpracování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – strategický dokument ve formě „městského programového dokumentu“.

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Zlín

Stát: Česká republika
Klient: Město Zlín
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 100%
Období realizace: červenec 2006 – září 2006

V rámci projektu byl připraven strategický dokument ve formě „městského programového dokumentu pro čerpání EU fondů“ – Integrovaný plán rozvoje města (IPRM).

Přehodnocení strategie města Vsetín

Stát: Česká republika
Klient: Město Vsetín
Zdroj financí: MATRA, Ministerstvo životního prostředí ČR
Poměr z celku: 100%
Období realizace: březen 2004 – únor 2005

V rámci projektu byla vyškolena skupina zastupitelů a vedoucích odborů v oblasti nejrůznějších přístupů k rozvoji strategických dokumentů. Pro měření kvality práce zaměstnanců MÚ s ohledem na průzkum spokojenosti občanů se životem ve městě byla vybrána a následně implementována metoda BSC (Balanced Scorecard).

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více