česky english

Náš tým

Peter Knip – jednatel

Ve společnosti působí jako jednatel od září 2015. Je zodpovědný za rozvoj společnosti, koordinaci a přípravu projektů a strategické řízení společnosti.

Ing. Tomáš Sýkora – senior konzultant

Se společností spolupracuje od listopadu 2013. Od ledna 2015 působí jako výkonný ředitel, jehož úkolem bylo především vnitřní řízení společnosti, organizace práce týmů expertů a spolupracovníků a rozvoj odborných kompetencí. Od srpna 2018 působí v MEPCO jako senior konzultant. Na základě svého vzdělání a dosavadní praxe se dlouhodobě věnuje strategickému řízení rozvoje měst a problematice kohezní politiky EU. Hlavní specializací je problematika integrovaných přístupů v územním rozvoji – od integrovaných plánů rozvoje měst v předchozím programovém období až po integrované plány rozvoje území a integrované územní investice v programovém období 2014 – 2020. Podílí se i na tvorbě vstupní analýzy a Strategického rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje na základě usnesení vlády o řešení problému hospodářsky slabých regionů.

Svůj odborný pracovní rozvoj zahájil v roce 2003 na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde se sedm let jako vedoucí oddělení koncepcí spolu se svým týmem zabýval především tvorbou a realizací strategického plánu rozvoje města, přípravou žádostí o dotace a jejich administrací a působil jako koordinátor zahraničních projektů. Od roku 2010 řídil na Úřadu Regionální rady Regionální operační program Severozápad, kde v jeho kompetenci byla oddělení metodického řízení, monitoringu, evaluací a nesrovnalostí. V posledních třech letech byl vedoucím odboru strategií a dotací a následně externím spolupracovníkem Magistrátu města Karlovy Vary. Metodicky vedl proces tvorby návrhové části strategických dokumentů v celostátním projektu Podpora meziobecní spolupráce. Po celou dobu svého působení aktivně vystupuje v pracovních skupinách na úrovni Svazu měst a obcí a v dalších platformách, které se zabývají nastavením metodického prostředí v kohezní politice, je iniciátorem a spoluautorem řady metodických dokumentů (Metodika pro IPRM, Manuál pro IPRÚ a ITI) a rozvojových strategických dokumentů měst, včetně konkrétních integrovaných nástrojů ve městech a aglomeracích.

Díky svým předchozím pracovním aktivitám má velké zkušenosti s vedením projektových týmů, koordinací činnosti pracovních skupin, veřejných projednání, školení a seminářů. Externě působil jako přednášející na vysoké škole a v letech 2005 – 2006 byl na stáži v nadaci Robert-Bosch-Stiftung, v jejímž rámci působil na radnici v saském městě Chemnitz a Ministerstvu hospodářství v Drážďanech, kde se zabýval přeshraniční spoluprací a kohezní politikou.

Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze, kde na Provozně ekonomické fakultě vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj a předchozí bakalářské studium absolvoval na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Fakultě sociálně ekonomické.

Mgr. Adéla Bohuslavová – projektová manažerka

V MEPCO působí od srpna 2014 na pozici vedoucí kanceláře. Je zodpovědná za chod kanceláře a související činnosti. Má na starost logistické a administratrivní zázemí pro zaměstnance a spravuje osobní a mzdovou agendu. Zajišťuje povinná školení a pomáhá při náboru nových kolegů. Jedná s dodavateli služeb, partnery a klienty a je zodpovědná za přijímání a vystavování faktur, plateb v hotovosti a komunikaci s finančními institucemi a úřady. Současně je zapojena do mnoha projektů a analytické činnosti s nimi spojené.

Je absolventkou Univerzity Jana Amose Komenského Praha bakalářského oboru Vzdělávání dospělých a navazujícího magisterského oboru Andragogika se specializací Řízení lidských zdrojů.

Ing. Lenka Marková – finanční manažerka

Ve společnosti MEPCO působí od roku 2006. Je zodpovědná za finanční kontrolu jednotlivých projektů vůči celkovému rozpočtu společnosti, kontrolu finančního plánování a cash-flow. Zajišťuje i kompletní personální, finanční a operativní analýzy společnosti.

Věnuje se také projektové činnosti, zejména pak finančnímu řízení, administrativní podpoře a koordinaci projektů financovaných z ESF. Má zkušenosti se zpracováváním monitorovacích a finančních zpráv, realizací výběrových řízení, finančním řízením, kontrolou správnosti a úplnosti dokladování vynaložených nákladů, mechanismy schvalování a oprávněnosti nákladů, sledováním čerpání rozpočtu žadatele, cash flow apod.

V minulosti spolupracovala na projektu Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech (OP RLZ). V současné době finančně a administrativně řídí tři projekty OP LZZ města Milevska, poskytuje konzultace ve finanční oblasti pro projekty měst Most, Uherské Hradiště a Kopřivnice a ve třech projektech OP LZZ má na starosti finanční řízení projektu za partnera, kterým je společnost MEPCO. Vedle zkušeností z oblasti prioritních os 4 – Veřejná správa a veřejné služby a 5 – Mezinárodní spolupráce má zkušenosti také s projektovým a finančním řízením projektů z prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti.

Mgr. Martin Guba – projektový manažer

Ve společnosti MEPCO pracuje na pozici projektového manažera od roku 2010. Má bohaté zkušenosti s vedením projektů zaměřených na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců soukromé i veřejné sféry. Byl členem řady projektových týmů, které připravily a následně realizovaly vybudování několika rozvojových center zaměřených na selekci kompetencí u vybraných zaměstnanců a jejich následné hodnocení a rozvoj v daných oblastech.

Podílel se na přípravě mezinárodního projektu TREIN (Transnational Entrepreneurs for Innovation) v rámci OP Nadnárodní spolupráce a spolupracuje na nadnárodním projektu CEBBIS. Mezinárodním projektům se věnuje zejména z hlediska finančního řízení a kontroly. Podílí se také na dalších významných akvizicích společnosti v rámci Strukturálních fondů EU, na přípravě žádostí o dotaci a následném řízení projektů, zejména v oblasti kompetenčního managementu, vzdělávání a rozvoje. Spolupracoval na přípravě a realizaci několika studijních cest zahraničních představitelů v České republice.

V letech 2006-2009 pracoval ve společnostech IBM a Accenture. Je zakladatelem prvního coworkingového centra na Slovensku.

Mgr. Nela Hrušková – projektová manažerka

Do společnosti MEPCO nastoupila v květnu 2014. Od února 2015 vykonává funkci projektové manažerky. Vede a spolupracuje na vedení především tuzemských projektů. Zaměřuje se na podporu efektivního rozvoje a řízení měst, uplatnění nástrojů ke zlepšení strategického plánování a řízení. Zpracovává strategické dokumenty jak na místní, tak regionální úrovni. Podílí se i na tvorbě vstupní analýzy a Strategického rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje na základě usnesení vlády o řešení problému hospodářsky slabých regionů.

Současně působila na pozici metodičky navazování meziobecní spolupráce v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, jehož nositelem byl Svaz měst a obcí ČR. V rámci tohoto projektu se zaměřovala především na metodiku a analytiku benchmarkingové aktivity, tj. porovnání výkonnosti SO ORP v jednotlivých oblastech. Benchmarkingové aktivitě se věnovala i v rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec, jehož nositelem byl též Svaz měst a obcí ČR.

Je absolventkou bakalářského studijního oboru Demografie se sociální geografií Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a navazujícího magisterské studium na téže fakultě, obor Sociální geografie a regionální rozvoj.

Externí spolupracovníci

Mgr. Alexandra Nosková (Šimčíková) – konzultantka

Ve společnosti MEPCO, s. r. o., pracuje od roku 2011 jako konzultantka. Odborně se věnuje strategickému řízení a plánování, integrovaným přístupům a sociální ekonomice.

Je spoluautorkou řady strategických dokumentů zejména na místní úrovni a podílí se na přípravě i implementaci nových integrovaných nástrojů programového období 2014–2020. Má zkušenosti s metodickým vedením tvorby strategických dokumentů,  facilitací tematických pracovních skupin i zajišťováním školících aktivit v oblasti strategického plánování a řízení. Orientuje se také v nastavení nového programového období 2014–2020 a dotačních možnostech z pohledu obcí. Aktuálně spolupracuje také s Institutem plánování a rozvoje při implementaci ITI Pražské metropolitní oblasti.

Odborně se také věnuje problematice sociálního začleňování, podpoře místní zaměstnanosti a sociálnímu podnikání. Metodicky i koordinačně se zapojila do realizace několika projektů zaměřených na výměnu zahraničních zkušeností právě v těchto oblastech. Dva roky působila jako místní realizátor pro lokalitu Vsetínsko v rámci projektu Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu.

V předchozím zaměstnání na MMR ČR se prakticky seznámila s problematikou regionálního rozvoje, strukturálních fondů a přípravy a řízení operačních programů. Na ministerstvu působila v letech 2007–2010 v řídících orgánech operačních programů SROP a IOP. Zejména se podílela na metodickém řízení Integrovaných plánů rozvoje měst a koordinaci aktivit spojených s jejich realizací. Také se věnovala tématu řešení situace v sociálně vyloučených romských lokalitách vybraných měst.

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy oboru Sociální geografie a regionální rozvoj.

Ing. Michal Vereščák – strategické a projektové řízení

Se společnosti MEPCO spolupracuje od května 2015 jako externí konzultant v oblasti strategického rozvoje, strukturálních fondů EU a veřejných zakázek. V předchozích letech působil jako vedoucí odboru strategického rozvoje Statutárního města Liberce a vedoucí územního odboru Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod.

Michal vystudoval podnikovou ekonomiku a management na Hospodářské fakultě Technické Univerzity v Liberci.

 

Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D – senior expert – metody kvality, controlling, rozvojové strategie

Milan Půček patří k expertům na problematiku metod kvality a výkonnosti ve veřejném sektoru a oblast strategického plánování. Má bohaté praktické zkušenosti, které získával během více než 16 let v různých vedoucích funkcích, z toho 8 let ve vedoucích funkcích ve veřejném sektoru. Pomáhal zavádět ISO, CAF, BSC a další metody v mnoha organizacích, řídil nebo prováděl controlling u několika projektů financovaných ze strukturálních fondů. Působil řadu let jako předseda správní rady Agentury pro rozvoj Vsetínska o.p.s., pracoval také na Ministerstvu pro místní rozvoj jako náměstek ministra zodpovědný za problematiku strukturálních fondů, regionálního rozvoje, vědy a výzkumu, územního plánování a stavebního řádu.

Své expertíze se věnuje také z publikačního hlediska, vystupuje jako autor/spoluautor mnoha publikací. Při své praxi učí externě na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta managementu) a působí jako lektor v oblasti strategického plánování.

Ing. František Podrápský – senior expert

Se společností MEPCO dlouhodobě spolupracuje na řadě tuzemských i zahraničních projektů jako externí pracovník.

Dlouhodobě působil na pozici vedoucího Odboru strategického rozvoje na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde se zaměřoval mj. na přípravu a realizaci strategií a integrovaných plánů rozvoje města. Od března 2015 působí ve funkci ředitele ve společnosti VYCERRO (Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů). Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni.

Bradley Loewen – výzkumník

Ve společnosti MEPCO působí od roku 2014 jako výzkumník v rámci projektu Marie Curie: ITN RegPol² – Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe ve spojení s doktorským studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci svého výzkumu se zabývá „path contingency“ a inovacemi regionální politiky ve staných i nových lokalitách ekonomiky, případové studie: Česká republika, Estonsko a Maďarsko.

ITN RegPol2 je financován z programu People Programme (Marie Curie Actions) Evropské unie – sedmého rámcového programu FP7 / 2007-2013 v rámci grantové dohody REA no. 607022.

Bradley přináší mezinárodní zkušenosti v akademických a nevládních organizacích. Vystudoval bakalářské studium na University of British Columbia ve Vancouveru (2007), magisterské studium získal na KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (2013). Pracoval jako výzkumný asistent v různých studiích zaměřených na zkoumání veřejného zdraví a hodnotících programech na University of British Columbia (2007-2013) a jako programový mluvčí v Global City Indicators Facility na univerzitě v Torontu v Kanadě (2013-2014), kde pracoval s obecními ukazateli, sběrem dat, analýzami, hlášeními a vizualizací na síti více než 250 měste po celém světě. Svými zájmy v oblasti územního plánování, regionálního rozvoje a evropských programů přispívá do portfolia mezinárodních projektů v MEPCO.

AKTUÁLNĚ

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář „The 3rd RegPol² School“ – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?“

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – „Efektivní chytrý úřad 2016–2020“

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

„Everyday multilingualism in motion – LEARNMe“ konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více
logo firmy SMO logo firmy VNG
Lepší města