česky english

Strategické plánování

Stále se měnící podmínky dnešního světa jsou velkou výzvou pro strategické řízení, přičemž těžiště pojmu „strategické“ se přesouvá z úkolů spojených se strategickým plánováním (tedy sestavení plánu a sledování jeho plnění) ke strategickému řízení nebo přístupu. Strategické řízení je takový způsob myšlení, při kterém jsou všechny činnosti, zdroje a výdaje každodenně zacíleny na stanovené priority a cíle.

Města a obce nemusejí ze zákona postupovat podle principů strategického řízení. Zákonná povinnost však samosprávám ukládá povinnost stanovit si kritéria pro účelnost, efektivnost a hospodárnost. Účelnost se vztahuje k cílům. Pokud však nejsou stanoveny, účelnost nelze hodnotit a zákonná povinnost tak není naplněna. Tomu se dá předejít, pokud obec správně používá strategické řízení.

Strategický přístup – dělat správné věci správně

Strategickému řízení musí každý, kdo se na něm podílí, porozumět. Je radost pracovat s lidmi, kteří mají svůj jednoduchý model řízení v hlavě a dokážou jej každodenně prosazovat a současně sdílet s ostatními. V odborné literatuře se o tomto hovoří jako ostrategickém přístupu.

Přístup společnosti MEPCO je také založen na jednoduchém modelu. Tento model využívá myšlenky Petera F. Druckera a Stephena R. Coveyho „Dělat správné věci správně“. Princip vychází zejména ze systémového myšlení a také ze zdravého selského rozumu.

Systém řízení municipalit musí být ve svých principech jednoduchý a srozumitelný pro všechny zainteresované osoby, aby mohl být dlouhodobě efektivní, výkonný a kvalitní. Snahou veřejné správy je naučit se dělat správné věci (zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje) správným způsobem (kvalitně, efektivně a včas) a správně o tom komunikovat s veřejností. Takový model je zobrazen na následujícím obrázku:

Model „Dělat správné věci správně“ doplněný o principy a lidské hodnoty

ochrana pujcek

Model předpokládá vyvážení tří klíčových prvků pro efektivní řízení:

  1. Vybrat a prosadit „správné věci“ (tedy správné investice, projekty, aktivity, opatření či legislativu), které se musí promítnout do strategie – jde zejména o účelnost
  2. Správně je provádět (hospodárně, efektivně, účelně, výkonně, kvalitně, v daných rozpočtech a v daných termínech) – jde zejména o hospodárnost a efektivnost
  3. Správně komunikovat uvnitř i mimo organizaci (to se týká hodnoty pro zákazníka, občana a společnost) – opět jde zejména o účelnost

Základnu (čtvrtý prvek) vytváří principy a lidské hodnoty – plnění slibů, nekorupčnost, charakternost, integrita.

Fáze strategického řízení ve veřejném sektoru

fáze

Strategické plánování a řízení je dynamický, kontinuální proces a týká se stejnou měrou všech typů strategických rozvojových dokumentů. Většina měst v ČR má již zpracovaný strategický plán či integrovaný plán rozvoje města. S jejich plněním je však spjata řada problémů, kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost:

  • Zacílení, proveditelnost opatření, dynamičnost – strategické plány mnohdy nejsou vázány k místním prioritám, snaží se pojmout všechny jednotlivé problémy ve městě, aniž by byly vnímány jako “integrovaný” celek; často chybí provázanost mezi jednotlivými strategickými cíli či samotnými opatřeními; cíle a opatření zakotvené ve strategických plánech jsou mnohdy zejména z finanční perspektivy nereálné, zvláště v případech, pokud plány neobsahují finanční harmonogramy; strategické plány se často stávají statickými, “mrtvými” dokumenty, chybí systém hodnocení jejich naplňování, vazba na indikátory měřící účinnost jednotlivých opatření a mnohdy i samotné akční plány.
  • Řízení a administrativní kapacita – pro zajištění základních funkcí strategických plánů je nezbytné nastavit kvalitní systém řízení strategického plánování a vybudovat dostatečnou administrativní kapacitu na jeho realizaci; strategické plány je nutné nejen vhodně nastavit, ale také pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat; nezbytné je také zvyšovat povědomí o významu strategického plánování a integrovaných přístupů mezi zastupiteli měst a objasnění jejich odpovědnosti, pokud má být strategický dokument kvalitní oporou pro jejich každodenní rozhodování
  • Otevřenost – zapojení veřejnosti a zájmových skupin bývá často okrajové a nositelé se obávají kritiky ze strany veřejnosti. Na druhou stranu správné zapojování veřejnosti do strategického plánování patří mezi základní faktory úspěchu nastaveného strategického plánu.
AKTUÁLNĚ

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář „The 3rd RegPol² School“ – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?“

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – „Efektivní chytrý úřad 2016–2020“

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

„Everyday multilingualism in motion – LEARNMe“ konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více
logo firmy SMO logo firmy VNG
Lepší města