česky english

Strategické plánování

Stále se měnící podmínky dnešního světa jsou velkou výzvou pro strategické řízení, přičemž těžiště pojmu „strategické“ se přesouvá z úkolů spojených se strategickým plánováním (tedy sestavení plánu a sledování jeho plnění) ke strategickému řízení nebo přístupu. Strategické řízení je takový způsob myšlení, při kterém jsou všechny činnosti, zdroje a výdaje každodenně zacíleny na stanovené priority a cíle.

Města a obce nemusejí ze zákona postupovat podle principů strategického řízení. Zákonná povinnost však samosprávám ukládá povinnost stanovit si kritéria pro účelnost, efektivnost a hospodárnost. Účelnost se vztahuje k cílům. Pokud však nejsou stanoveny, účelnost nelze hodnotit a zákonná povinnost tak není naplněna. Tomu se dá předejít, pokud obec správně používá strategické řízení.

Strategický přístup – dělat správné věci správně

Strategickému řízení musí každý, kdo se na něm podílí, porozumět. Je radost pracovat s lidmi, kteří mají svůj jednoduchý model řízení v hlavě a dokážou jej každodenně prosazovat a současně sdílet s ostatními. V odborné literatuře se o tomto hovoří jako ostrategickém přístupu.

Přístup společnosti MEPCO je také založen na jednoduchém modelu. Tento model využívá myšlenky Petera F. Druckera a Stephena R. Coveyho „Dělat správné věci správně“. Princip vychází zejména ze systémového myšlení a také ze zdravého selského rozumu.

Systém řízení municipalit musí být ve svých principech jednoduchý a srozumitelný pro všechny zainteresované osoby, aby mohl být dlouhodobě efektivní, výkonný a kvalitní. Snahou veřejné správy je naučit se dělat správné věci (zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje) správným způsobem (kvalitně, efektivně a včas) a správně o tom komunikovat s veřejností. Takový model je zobrazen na následujícím obrázku:

Model „Dělat správné věci správně“ doplněný o principy a lidské hodnoty

ochrana pujcek

Model předpokládá vyvážení tří klíčových prvků pro efektivní řízení:

  1. Vybrat a prosadit „správné věci“ (tedy správné investice, projekty, aktivity, opatření či legislativu), které se musí promítnout do strategie – jde zejména o účelnost
  2. Správně je provádět (hospodárně, efektivně, účelně, výkonně, kvalitně, v daných rozpočtech a v daných termínech) – jde zejména o hospodárnost a efektivnost
  3. Správně komunikovat uvnitř i mimo organizaci (to se týká hodnoty pro zákazníka, občana a společnost) – opět jde zejména o účelnost

Základnu (čtvrtý prvek) vytváří principy a lidské hodnoty – plnění slibů, nekorupčnost, charakternost, integrita.

Fáze strategického řízení ve veřejném sektoru

fáze

Strategické plánování a řízení je dynamický, kontinuální proces a týká se stejnou měrou všech typů strategických rozvojových dokumentů. Většina měst v ČR má již zpracovaný strategický plán či integrovaný plán rozvoje města. S jejich plněním je však spjata řada problémů, kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost:

  • Zacílení, proveditelnost opatření, dynamičnost – strategické plány mnohdy nejsou vázány k místním prioritám, snaží se pojmout všechny jednotlivé problémy ve městě, aniž by byly vnímány jako “integrovaný” celek; často chybí provázanost mezi jednotlivými strategickými cíli či samotnými opatřeními; cíle a opatření zakotvené ve strategických plánech jsou mnohdy zejména z finanční perspektivy nereálné, zvláště v případech, pokud plány neobsahují finanční harmonogramy; strategické plány se často stávají statickými, “mrtvými” dokumenty, chybí systém hodnocení jejich naplňování, vazba na indikátory měřící účinnost jednotlivých opatření a mnohdy i samotné akční plány.
  • Řízení a administrativní kapacita – pro zajištění základních funkcí strategických plánů je nezbytné nastavit kvalitní systém řízení strategického plánování a vybudovat dostatečnou administrativní kapacitu na jeho realizaci; strategické plány je nutné nejen vhodně nastavit, ale také pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat; nezbytné je také zvyšovat povědomí o významu strategického plánování a integrovaných přístupů mezi zastupiteli měst a objasnění jejich odpovědnosti, pokud má být strategický dokument kvalitní oporou pro jejich každodenní rozhodování
  • Otevřenost – zapojení veřejnosti a zájmových skupin bývá často okrajové a nositelé se obávají kritiky ze strany veřejnosti. Na druhou stranu správné zapojování veřejnosti do strategického plánování patří mezi základní faktory úspěchu nastaveného strategického plánu.
AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více